Tajemniczy zamek/The mysterious castle

Wracamy do za­mczysk! Dziś bę­dzie za­mek, któ­ry po­ło­żo­ny jest w Małopolsce, a do­kład­niej w Pieninach. Niedzica – nie my­lić z Nidzicą, gdzie rów­nież jest za­mek, jed­nak po­ło­żo­ny na pła­skim te­re­nie, w wo­je­wódz­twie warmińsko-mazurskim. Nasz za­mek, zwa­ny Zamkiem Dunajec, po­ło­żo­ny jest obec­nie nad wo­da­mi sztucz­nie utwo­rzo­ne­go Jeziora Czorsztyńskiego. Jest to wa­row­nia o śre­dnio­wiecz­nym ro­do­wo­dzie. Jest mi szcze­gól­nie bli­ska, gdyż spę­dzi­łam tam ty­dzień bę­dac na ple­ne­rze ma­lar­skim (mo­ich prac Wam oszczę­dzę :D) i mo­głam zwie­dzić go bar­dzo do­kład­nie.

We are back to the ca­stles! Today I’ll be tal­king abo­ut the ca­stle si­tu­ated in Lesser Poland, spe­ci­fi­cal­ly in Pieniny (Carpathian Range). Niedzica – not Nidzica which al­so is a ca­stle but si­tu­ated on flat ter­ra­in in Warmińsko-Mazurskie di­strict. Our ca­stle, cal­led Dunajec Castle, at is si­tu­ated now over the wa­ters of ar­ti­fi­cal­ly cre­ated Lake Czorsztyn. It’s a for­tress with me­die­val or­gins. It’s clo­se to my he­art be­cau­se I spent the­re one we­ek when I was on plen air pa­in­ting (I’ll spa­re you my works :D) and I had the chan­ce to vi­sit this pla­ce re­al­ly tho­ro­ugh­ly.

Najstarsze wzmian­ki o drew­nia­nym zam­ku po­cho­dzą z 1325 ro­ku. Wtedy znaj­do­wał się  on na te­re­nie Węgier i był pod wła­da­niem ro­du Berzeviczych. Murowaną bu­dow­lę wy­bu­do­wa­no za ko­lej­ne­go wła­ści­cie­la, Wilhelma Drugetha, przed 1330 ro­kiem. Jest to zna­ny nam do dziś tzw. za­mek gór­ny. Renesansowy wy­gląd nadał mu Jerzy Horváth. Po za­koń­cze­niu I woj­ny świa­to­wej za­mek zna­lazł się na te­ry­to­rium Polski. Od 1948 ro­ku pro­wa­dzo­no tam pra­ce re­mon­to­we i re­konk­struk­cyj­ne. Wtedy też utwo­rzo­no tam dom pra­cy twór­czej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a w 1960 ro­ku na basz­cie urzą­dzo­no sta­cję sej­smo­lo­gicz­ną Zakładu Geofizyki PAN. Dziś na­le­ży on w ca­ło­ści do Stowarzyszenia Historyków Sztuki, mie­ści się w nim mu­zeum, ho­tel i re­stau­ra­cja. Z ta­ra­su wi­do­ko­we­go moż­na po­dzi­wiać ru­iny zam­ku w Czorsztynie na prze­ciw­le­głym brze­gu je­zio­ra.

The ear­liest men­tion of a wo­oden ca­stle at this lo­ca­tion is from 1325. In tho­se days the ca­stle was on the Hungarian so­il and was owned by the House of Berzevicz. It was re­pla­ced by a sto­ne bu­il­ding be­fo­re 1330 by ano­ther owner, Willhelm Drugeth. It’s known to­day as the up­per ca­stle. It has acqu­ired the re­na­is­san­ce lo­ok thanks to ano­ther owner, George Horváth. After World War I the ca­stle was on the ter­ri­to­ry of Poland. In 1948 re­pa­irs and re­con­struc­tion works ha­ve star­ted. In this ti­me ho­use of cre­ati­ve work owned by Stowarzyszenie Historyków Sztuki (Association of Art Historians) has be­en cre­ated and from 1960 was se­ismo­lo­gi­cal sta­tion Geophysic Institute PAN was lo­ca­ted in the to­wer. Today it’s all owned by Stowarzyszenie Historyków Sztuki and in­si­de are a mu­seum, a ho­tel and a re­stau­rant. From the ob­se­rva­tion deck the ru­ins of the ca­stle Czorsztyn are vi­si­ble.

Jak każ­dy sza­nu­ją­cy się za­mek, ten rów­nież ma swo­je le­gen­dy, jed­nak­że jed­na z nich jest wy­jąt­ko­wo eg­zo­tycz­na. To wszyst­ko za spra­wą Sebastiana de Berzevicza, jed­ne­go z pa­nów nie­dzic­kich (póź­niej za­mek znów był we wła­da­niu te­go ro­du), któ­ry w XVIII wie­ku wy­emi­gro­wał do Peru, gdzie po­ślu­bił ko­bie­tę ze szla­chec­kie­go ro­du. Ich cór­ka, Umina, zo­sta­ła wy­da­na za bra­tan­ka Tupaca Amaru II, wo­dza Inków. Gdy po wy­bu­chu po­wsta­nia prze­ciw­ko hisz­pa­nom w 1781 ro­ku stra­co­no ich wo­dza, Sebastian wraz z żo­ną, cór­ką i zię­ciem, za­bie­ra­jąc skar­by, uciekł do Wenecji. Zięcia, któ­ry był je­dy­nym spad­ko­bier­cą tro­nu Inków, za­szty­le­to­wa­no tam­że, więc po­zo­sta­ła trój­ka ucie­kła do Zamku Dunajec. Co ca­ła hi­sto­ria ma do le­gen­dy? Otóż, po­dob­no gdzieś w oko­li­cach ukry­ty jest skarb Inków!  Świadczyć o tym ma od­na­le­zio­ne w zam­ku po II woj­nie świa­to­wej ki­pu, któ­re jest for­mą in­kań­skie­go pi­sma trój­wy­mia­ro­we­go.

Like eve­ry self-respecting ca­stle, this one al­so has its own le­gends. One of them is excep­tio­nal­ly exo­tic. It all star­ted be­cau­se of Sebastian de Berzevicz, one of the ru­lers of Niedzica (after so­me ti­me the ca­stle was aga­in owned by this fa­mi­ly), who in 18th cen­tu­ry emi­gra­ted to Peru. There he was mar­ried a wo­man from a no­ble fa­mi­ly. Their dau­gh­ter, Umina, was mar­ried to a ne­phew of Tupac Amaru II, the Inca chief. When in 1781 the upri­sing bro­ke out aga­inst the Spaniards, the chief was exe­cu­ted. Sebastian and his wi­fe, the­ir dau­gh­ter and son-in-law to­ok tre­asu­res of the Inka and esca­ped to Venice. The son-in-law, who was the last he­ir to the Inka thro­ne, has be­en kni­fed the­re, so the other three set off to Dunajec Castle. How is the sto­ry con­nec­ted to the le­gend? Apparently so­me­whe­re aro­und Dunajec Castle the Inca tre­asu­re is hid­den! The evi­den­ce of this is qu­ipu (which is a form of three-dimensional scrip­tu­re) has be­en fo­und in the ca­stle after World War II.

http://att.e-nocleg.pl/00/00/05/52/39/niedzica,gmina,lapsze,nizne,powiat,nowotarski,wojewodztwo,malopolskie,55239,800x600.jpg
http://att.e-nocleg.pl/00/00/05/52/39/niedzica,gmina,lapsze,nizne,powiat,nowotarski,wojewodztwo,malopolskie,55239,800×600.jpg
http://www.niedzica.pl/userfiles/opisy/14/345838.jpg
http://​www​.nie​dzi​ca​.pl/​u​s​e​r​f​i​l​e​s​/​o​p​i​s​y​/​1​4​/​3​4​5​8​3​8​.​jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Niedzica_-_Zamek_Dunajec_-_dziedziniec.jpg
http://​uplo​ad​.wi​ki​me​dia​.org/​w​i​k​i​p​e​d​i​a​/​c​o​m​m​o​n​s​/​1​/​1​9​/​N​i​e​d​z​i​c​a​_​-​_​Z​a​m​e​k​_​D​u​n​a​j​e​c​_​-​_​d​z​i​e​d​z​i​n​i​e​c​.​jpg
http://img2.garnek.pl/a.garnek.pl/002/730/2730105_800.0.jpg/zamek-dunajec-w-niedzicy.jpg
http://​im​g2​.gar​nek​.pl/​a​.​g​a​r​n​e​k​.​p​l​/​0​0​2​/​7​3​0​/​2​7​3​0​1​0​5​_​8​0​0​.​0​.​j​p​g​/​z​a​m​e​k​-​d​u​n​a​j​e​c​-​w​-​n​i​e​d​z​i​c​y​.​jpg

DSCF3580

Odrobinę wię­cej o hi­sto­rii zam­ku moż­na zna­leźć na je­go ofi­cjal­nej stro­nie. Polecam, gdyż jest bar­dzo przy­stęp­nie na­pi­sa­na :) Oczywiście za­mek moż­na zwie­dzać, na­wet na nim spać – w po­ko­jach go­ścin­nych, a po­ni­żej wzgó­rza, przy za­po­rze od­wie­dzić mi­łe miej­sce o na­zwie Cafe Turbinka. Ponadto za­mek był miej­scem pla­nów fil­mo­wych Zemsta  z 1955 ro­ku, Mazepa, a tak­że se­ria­li JanosikWakacje z du­cha­mi.

You can find mo­re abo­ut the hi­sto­ry of the ca­stle on the of­fi­cial pa­ge. Unfortunatelly it’s on­ly in Polish :( Of co­ur­se the ca­stle is open to vi­si­tors and you can even sle­ep the­re – in gu­est ro­oms. And be­ne­ath the hill, at the dam, you can vi­sit ni­ce pla­ce na­med Cafe Turbinka. Moreover the ca­stle was used as a film set for mo­vies li­ke Zemsta from 1955 and Mazepa or tv shows li­ke Janosik and Wakacje z du­cha­mi.

Dodaj komentarz