O mnie/About me

Zacznę mo­że od te­go, że stu­dio­wa­łam hi­sto­rię sztu­ki i uda­ło mi się w tym za­kre­sie zdo­być ty­tuł ma­gi­stra. W związ­ku z historyczno-sztucznymi za­in­te­re­so­wa­nia­mi, skro­bie na blo­gu po­sty zwią­za­ne z te­ma­ty­ką sztu­ki i jej dzie­jów, a mó­wiąc ści­ślej, dzie­jów kon­kret­nych obiek­tów. Nie chcę by Gabunzel blog był mar­nym pod­ręcz­ni­kiem hi­sto­rii sztu­ki, gdzie sta­ram się ro­bić za znaw­cę. Wręcz prze­ciw­nie. Wiele z rze­czy o któ­rych tu­taj pi­szę, po­zna­ję i bar­dzo się ni­mi za­chwy­cam, dla­te­go za­miesz­czam je, by po­dzie­lić się mo­imi od­kry­cia­mi. Nie chcę do­głęb­nie ana­li­zo­wać każ­dej rze­czy, któ­rą opi­su­ję. Nie ta­ka by­ła idea za­ło­że­nia te­go blo­ga i sta­ram się wy­trwać w tym po­sta­no­wie­niu. Sygnalizuję tyl­ko je­go ist­nie­nie, przy­ta­czam cie­ka­we dla mnie fak­ty do­ty­czą­ce owe­go przedmiotu/miejsca, a za­in­te­re­so­wa­nych te­ma­tem sta­ram się ode­słać da­lej, po bar­dziej szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje.

Z za­kre­su sztu­ki szcze­gól­niej in­te­re­su­ję się ar­chi­tek­tu­rą śre­dnio­wie­cza, a tak­że ma­lar­stwem XIX wie­ku, acz­kol­wiek mo­je gu­sta są bar­dzo dy­na­micz­ne i czę­sto prze­ży­wam krót­kie, ale za to bar­dzo in­ten­syw­ne fa­scy­na­cje in­ny­mi te­ma­ta­mi. Te dwie dzie­dzi­ny in­te­re­su­ją mnie naj­bar­dziej, ale jak zresz­tą wi­dać po zgro­ma­dzo­nym na blo­gu ma­te­ria­le, nie lu­bię się ogra­ni­czać.

Do krę­gu mo­ich za­in­te­re­so­wań po­za historyczno-sztucznych na­le­żą eks­pe­ry­men­ty kra­wiec­kie i haf­ciar­skie oraz sko­ki nar­ciar­skie, któ­re są mo­ją nie­zro­zu­mia­łą przez wie­le osób sła­bo­ścią. Jeśli ktoś był­by za­in­te­re­so­wa­ny za­miesz­cze­niem go­ścin­ne­go ar­ty­ku­łu na Gabunzlu lub ma ja­kąś wieść, któ­rą ze­chciał­by się ze mną po­dzie­lić, za­pra­szam do kon­tak­tu ma­ilo­we­go.