Grota listonosza

Cały czas kor­ci mnie, że­by coś na­skro­bać o ja­kimś zam­ku z mo­jej pra­cy ma­gi­ster­skiej, ale jesz­cze nie nad­szedł na to od­po­wied­ni mo­ment! Muszę za­tem dziel­nie cze­kać, aż gdzieś się wy­pra­wie i po­ro­bię ład­ne zdję­cia, a po­za tym zgłę­bię ich hi­sto­rię i in­ne strasz­ne rze­czy. Tymczasem kon­ty­nu­ując wą­tek zam­ków te­re­nu Polski prze­nie­sie­my się do bar­dzo ma­low­ni­czej bu­dow­li na wzgó­rzu Choina w Zagórzu Śląskim, któ­ra zwie się Zamek Grodno.

Miejsce to ma cie­ka­wą hi­sto­rię, bo­wiem we­dle le­gend, czwo­ro­bocz­ną straż­ni­cę wy­bu­do­wać miał tu­taj już w 800 ro­ku an­giel­ski ry­cerz. Późniejsza roz­bu­do­wa w XII wie­ku mia­ła zo­stać prze­pro­wa­dzo­na z ini­cja­ty­wy Bolesława I Wysokiego, jed­nak­że tak na­praw­dę wznie­sie­nie zam­ku na tym wzgó­rzu da­tu­je się do­pie­ro na XIV w., czy­li cza­sy pa­no­wa­nia ksią­żąt Bernarda i Bolka II (obaj pa­no­wie zwią­za­ni by­li z wa­row­nią w Bolkowie, na­to­miast sar­ko­fag Bolka II znaj­du­je się w Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie). Ów za­mek miał być straż­ni­cą gra­nicz­ną księ­stwa świdnicko-jaworskiego, skła­da­ją­cą się po­cząt­ko­wo z gór­ne­go zam­ku na nie­re­gu­lar­nym rzu­cie, któ­ry do­sto­so­wa­ny był swym kształ­tem do to­po­gra­fii Choina. W 1329 ro­ku za­mek Grodno był pod cał­ko­wi­tym pa­no­wa­niem Korony Czeskiej, na­to­miast w XVI wie­ku, bę­dąc wła­sno­ścią Macieja z Łagowa, prze­szedł re­ne­san­so­wą mo­der­ni­za­cję. Wtedy po­wstał dol­ny dzie­dzi­niec z bo­ga­to zdo­bio­ną bra­mą wjaz­do­wą, pięć ba­stei  z mu­rem ota­cza­ją­cym za­mek dol­ny, a tak­że bu­dyn­ki go­spo­dar­cze i łaź­nia z pie­kar­nią. Wtedy też po­ja­wi­ło się w tym miej­scu du­żo in­te­re­su­ją­cych de­ta­li ar­chi­tek­to­nicz­nych i rzeź­biar­skich wy­ko­na­nych z pia­skow­ca. Jednak pod ko­niec XVI stu­le­cia, wdo­wa po Macieju z Łagowa, przez po­tęż­ne dłu­gi, zmu­szo­na by­ła opu­ścić re­zy­den­cję. Oczywiście i tu­taj Szwedzi na­ro­bi­li szkód w XVII wie­ku, po­wo­du­jąc znisz­cze­nia, któ­re z cza­sem sta­wa­ły się co­raz bar­dziej roz­le­głe. W 1689 ro­ku w wie­żę zam­ko­wą ude­rzył pio­run, któ­ry spo­wo­do­wał po­żar wie­ży. W 1823 ro­ku chło­pi z oko­lic ku­pi­li te zie­mie, by ro­ze­brać za­mek, lecz dzię­ki in­ter­wen­cji hi­sto­ry­ka z Wrocławia, Jana Gustawa Büschniga tak się nie sta­ło. Grodno za­bez­pie­czo­no przed dal­szym po­pa­da­niem w ru­inę i za­czę­to przy­sto­so­wy­wać je­go wnę­trza do eks­po­zy­cji mu­ze­al­nej.

Wewnątrz zam­ku, w jed­nej z wnęk, znaj­du­ją się szcząt­ki kasz­te­lan­ki Małgorzaty, któ­ra zo­sta­ła ska­za­na na śmierć gło­do­wą. Odmówiła ona po­ślu­bie­nia sta­re­go, lecz bo­ga­te­go męż­czy­zny, bę­dąc za­ko­cha­na w gierm­ku. Do ślu­bu jed­nak do­szło, a Małgorzata ze­pchnę­ła z wie­ży swo­je­go mę­ża. Cała ta opo­wieść oka­za­ła się jed­nak buj­dą ma­ją­cą uatrak­cyj­nić hi­sto­rię zam­ku. Szkielet tak na­praw­dę na­le­żał do li­sto­no­sza (to zna­czy ów szkie­let ob­le­czo­ny w mię­śnie i wszyst­kie in­ne rze­czy po­trzeb­ne do funk­cjo­no­wa­nia był li­sto­no­szem, a nie, że ja­kiś li­sto­nosz sprze­dał ludz­kie szcząt­ki) i zo­stał za­ku­pio­ny przez wła­ści­cie­la zam­ku.

556476
http://​dol​no​sla​skie​.fo​to​pol​ska​.eu/​f​o​t​o​/​5​5​6​/​5​5​6​4​7​6​.​jpg
3556078536_9ebd405490_z
https://​www​.flickr​.com/​p​h​o​t​o​s​/​s​l​a​z​i​n​s​k​i​/​3​5​5​6​0​7​8​536 fot. Radek Slazinski
5179944478_42c4634ae1_z
https://​www​.flickr​.com/​p​h​o​t​o​s​/​p​a​w​e​l​-​d​y​t​k​o​w​s​k​i​/​5​1​7​9​9​4​4​478 fot. Paweł Dytkowski
Fotopolska_571579
http://​fo​to​pol​ska​.eu/​5​7​1​5​7​9​,​f​o​t​o​.​h​t​m​l​?​o​=​b​1​1​6​002 fot. max
7409474036_d30d4f034e_z
https://​www​.flickr​.com/​p​h​o​t​o​s​/​4​9​2​7​5​0​9​5​@​N​0​3​/​7​4​0​9​4​7​4​036 fot. bon­jo­ur sil­ka
Fotopolska_419337
http://​fo​to​pol​ska​.eu/​4​1​9​3​3​7​,​f​o​t​o​.​h​t​m​l​?​o​=​b​7​3​828 fot. pa­wu­lon
Fotopolska_210154
http://​fo​to​pol​ska​.eu/​2​1​0​1​5​4​,​f​o​t​o​.​h​t​m​l​?​o​=​b​7​3​745 fot. Neo[ENZ]
http://1.bp.blogspot.com/-OlX8Eroznxs/UC__VSSYV3I/AAAAAAAAEpk/dTa2cvQcAYQ/s1600/zamek+grodno+-+detale.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-OlX8Eroznxs/UC__VSSYV3I/AAAAAAAAEpk/dTa2cvQcAYQ/s1600/zamek+grodno+-+detale.jpg
http://s8.flog.pl/media/foto/8044988_szkielet-kasztelaki-malgorzaty-w-lochu-glodowym-zamku-grodno.jpg
http://​s8​.flog​.pl/​m​e​d​i​a​/​f​o​t​o​/​8​0​4​4​9​8​8​_​s​z​k​i​e​l​e​t​-​k​a​s​z​t​e​l​a​k​i​-​m​a​l​g​o​r​z​a​t​y​-​w​-​l​o​c​h​u​-​g​l​o​d​o​w​y​m​-​z​a​m​k​u​-​g​r​o​d​n​o​.​jpg

Jeszcze do­rzu­cam ry­ci­nę z wi­do­kiem z po­cząt­ku XVII wie­ku i dwa pięk­ne zdję­cia ar­chi­wal­ne :)

http://fotopolska.eu/189987,foto.html?o=b9610
http://​fo​to​pol​ska​.eu/​1​8​9​9​8​7​,​f​o​t​o​.​h​t​m​l​?​o​=​b​9​610
http://fotopolska.eu/401629,foto.html?o=b73745
http://​fo​to​pol​ska​.eu/​4​0​1​6​2​9​,​f​o​t​o​.​h​t​m​l​?​o​=​b​7​3​745
http://fotopolska.eu/144316,foto.html?o=b73745
http://​fo​to​pol​ska​.eu/​1​4​4​3​1​6​,​f​o​t​o​.​h​t​m​l​?​o​=​b​7​3​745

Zamek po­sia­da znacz­nie wię­cej cie­ka­wych le­gend i ta o kasz­te­lan­ce zde­cy­do­wa­nie nie jest je­dy­ną. O resz­cie moż­na prze­czy­tać tu­taj. Gdyby ktoś był za­in­te­re­so­wa­ny zwie­dza­niem i chciał zo­rien­to­wać się kie­dy moż­na i za ile, a po­za tym w ja­kich dniach or­ga­ni­zo­wa­ne są im­pre­zy (by w nich uczest­ni­czyć al­bo je omi­nąć) war­to zer­k­nąć na ofi­cjal­ną stro­nę Grodna, gdzie też roz­pi­sa­na jest w bar­dziej szcze­gó­ło­wy spo­sób hi­sto­ria tych ziem, któ­rą po­krót­ce tu­taj przy­to­czy­łam. Myślę, że miej­sce bar­dzo uro­kli­we i god­ne od­wie­dze­nia, a ja głu­pia i nie­świa­to­wa oczy­wi­ście ni­gdy tam nie by­łam, ech! Tyle wspa­nia­ło­ści na zie­miach pol­skich jesz­cze na mnie cze­ka, a po­go­da ro­bi się pięk­na i pro­wo­ku­je do zwie­dza­nia!

3 Comments

  • Biedny li­sto­wy zbyt dłu­go mu­siał cze­kać u bram zam­ku i mar­nie skoń­czył ;-) To się na­zy­wa od­da­nie i po­świę­ce­nie dla swo­jej pra­cy – pra­wie jak w „Wysłanniku przy­szło­ści” :-)

    • Przynajmniej je­go tru­chło by­ło coś war­te. Wątpię, że­by ktoś np. za mój szkie­let chciał w przy­szło­ści za­pła­cić :D

Dodaj komentarz